۱۶ آذر ۱۳۸۹ - هوا آلوده است

۱۵ آبان ۱۳۸۹ - …. و عشق صدای فاصله هاست

۲۸ اسفند ۱۳۸۸ - برای میهمانان ویژه رجائی شهر