۲۲ مرداد ۱۳۹۱ - اندر حکایت نسل ما و از تهران تا قاهره