۶ بهمن ۱۳۸۷ - منطق پیروزی اوباما، درسها و نکته ها !