۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ - دموکراسی راه حل مشکلات کارگران ‏