۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ - لباس شخصی ها معلمان را کتک زدند‏