۱۸ آذر - در جست و جوی زبانی جهانی

۷ آذر - تشییع جهان در خون‎

۱ آذر - مهاجرت سرد

۲۰ آبان - خواب در تاریکخانه

۵ آبان - یادگاری با سلفی

۲۸ مهر - پیش به سوی هامبورگر - کتاب ‎

۲۷ مرداد - سهم فقرا

۱۳ مرداد - تعامل

۱۲ اردیبهشت - نان و دندان

۸ فروردین - سال گوسفند در آب

۲۵ شهریور ۱۳۹۳ - لبخند گرسنگان