۸ شهریور ۱۳۸۸ - دوم خرداد فضایی برای عقل مداران گشود