۴ بهمن ۱۳۸۸ - منتظرم کامران به خانه برگردد

۱۹ آذر ۱۳۸۸ - یک پسرم در سینه‌ خاک و یکى در کنج زندان