۲۰ فروردین ۱۳۸۸ - تجمع مردم برای گرفتن پول از احمدی نژاد ‏