۲۸ آذر ۱۳۸۹ - اوست نشسته در نظر

۳ مرداد ۱۳۸۹ - وجدان جمعی و اعدام

۱۱ خرداد ۱۳۸۹ - معنایی که لاریجانی در نمی یابد