۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ - صیانت از آرا، مهمتر از‏‎ ‎رأی

۲۷ فروردین ۱۳۸۸ - ‏"خاتمی -‏‎ ‎آلتر ناتیو سایه"‏

۱۳ بهمن ۱۳۸۷ - عرصه عمومی وخاتمی

۶ بهمن ۱۳۸۷ - روشنفکری دینی و سوسیال دموکراسی

۲۰ شهریور ۱۳۸۷ - انتخابات با اقتصاد

۲۲ تیر ۱۳۸۷ - از شریعتی تا شریعتیسم؟!

۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ - بحران مدیریت، تورم، فساد

۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ - مسئله قومیت ها

۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ - مجلس یکپارچه نشد!

۱۳ آبان ۱۳۸۶ - حزب وروشنفکران

۳۱ شهریور ۱۳۸۶ - جهانی بدون جنگ ممکن است؟

۲۴ تیر ۱۳۸۶ - شریعتی ـ کویر ـ انقلاب

۸ اسفند ۱۳۸۵ - گذار از کنشگر انقلابی به کنشگر اصلاح طلب