۸ آبان ۱۳۹۰ - تو پاسدار آزادی من باش و من نگهبان آزادی تو