۴ آذر ۱۳۹۳ - مبارزه علیه خشونت، برای صلح

۱۹ آبان ۱۳۹۳ - نشانه هایی از یک جنبش مترقی

۸ خرداد ۱۳۹۲ - کدام گزینه: انتخاب این یا آن؟

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - برده داری مدرن: واقعیت یا اغراق؟