۲۰ شهریور ۱۳۹۳ - چه بر سینمای ما گذشت!

۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - اطوار مجری تلویزیونی و همسرش