۲۷ آذر ۱۳۹۰ - عامل تورم بالا، اقتصاد دولتی

۱۲ شهریور ۱۳۹۰ - كثرت تعطیلات نماد استقلال فرهنگ از اقتصاد

۷ دى ۱۳۸۹ - یارانه ها و پارادایم رابطه دولت و مردم