۳۰ مهر ۱۳۹۱ - کرماشان و بحران اضمحلال فرهنگی

۲۰ شهریور ۱۳۹۱ - از گفتمان حذفی به سوی گفتمانی تقلیلی