۱۴ مرداد ۱۳۹۱ - با یک کلام نسجیده تلاش ها به باد می رود