۱۴ اسفند ۱۳۹۱ - قدرت و تقابل

۱۶ دى ۱۳۹۱ - سیاست سیاه، سفید و خاکستری در جامعه امروز ایرانی

۸ آبان ۱۳۹۰ - سیاست و آنتاگونیسم