۹ شهریور ۱۳۹۲ - برخاستن چپ از دنده راست

۱۷ تیر ۱۳۹۲ - دوم خرداد دوم

۹ آبان ۱۳۹۱ - قابل كه در حجاب سیاست درگذشت

۸ مهر ۱۳۹۱ - مظفر بقایی و حسن آیت

۱۰ مرداد ۱۳۹۱ - آخرین راه: اصلاحات و انتخابات

۱۸ بهمن ۱۳۸۸ - انتقاد از شورایی پنج نفره

۲۹ دى ۱۳۸۸ - آزادی از پارازیت بهتر است

۳ تیر ۱۳۸۸ - روزنامه‌نگار شدن چه آسان