۲۳ مهر - سیمای شوم اسیدپاشی

۱۵ آبان ۱۳۹۳ - سیمای شوم اسید پاشی

۲۹ خرداد ۱۳۹۳ - دروازه دنیا

۲۵ خرداد ۱۳۹۳ - ترانه های ملی برای جام جهانی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - یادگارهای لطفی

۲۱ فروردین ۱۳۹۳ - سیاست یک بام و دو هوا

۲۸ اسفند ۱۳۹۲ - سیاست یک بام و دو هوا

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - یک مشت تمشک از طرف او

۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - روزنگار زندگی و آثار فریدون فروغی