۲۹ آذر ۱۳۸۹ - سکولاریزاسیون – واگرایی و همگرایی

۱۹ خرداد ۱۳۸۹ - جمهوری اسلامی و داستان مرد پیر و دریا