۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - دو عامل ضروری برای پیروزی هاشمی

۱۹ اسفند ۱۳۹۱ - چهل دلیل در ضرورت نامزدی خاتمی

۴ بهمن ۱۳۸۷ - سخن آخر با خاتمی