۲۶ آذر - باز زمستان است…

۹ بهمن ۱۳۹۳ - خاطره‌ی “من خدا را دیده‌ام” و روایت “دریاچه‌ی نور”

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ستاره شد، به طاق آسمون رفت

۲۸ اسفند ۱۳۹۲ - ترانه های بهار و عید

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - چمران، وقایع ۸۸ و زندگی ایرانی