۲۲ اسفند ۱۳۸۹ - گام بعدی خامنه‌ای؟

۲۴ مرداد ۱۳۸۹ - موسوی رهبری برای امروز و فردا

۲۷ بهمن ۱۳۸۸ - درس اصلی ۲۲ بهمن