۸ دى - سال نو از اولش پیداست

۳۰ آذر - سفره خالی به امید یلدا

۲۵ آذر - فقر و علم، اعتماد

۲۴ آذر - مرگ فقیرانه

۲۱ آذر - بد بدرقه

۹ آذر - سوزن برای ایدزی ها ‎

۲۶ آبان - در آرزوی دفن خشونت

۱۹ آبان - سپر بلا

۱۳ مهر - تمرد

۲۳ شهریور - مهاجرت

۲۶ مرداد - پرچم فقر

۱۱ فروردین - نوروز

۳۰ دى ۱۳۹۳ - وزن حرف

۱۷ آذر ۱۳۹۳ - بار زندگی