۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - نپرس چه باید کرد بپرس چه باید بود