۸ خرداد ۱۳۹۰ - نماد ماندگار مبارزۀ پرهیز از خشونت

۲۱ مهر ۱۳۸۹ - برای نسرین ستوده که لب برغذا بسته