۷ آذر - آموزش همگانی امتیاز نیست حق است

۱۱ مرداد - ظاهر بینی بر جامعه غلبه کرده