۱۶ آذر ۱۳۸۹ - از من هرچه که می خواهی می توانی ساخت جز طوطی!