۱۰ شهریور ۱۳۹۳ - تابستان طلایی، به جای رکود و انزوا