۲۸ مهر ۱۳۹۲ - برای مین زدایی باید كمك بین المللی بگیریم