۶ شهریور ۱۳۹۳ - معضلات بی‌توجهی به نیمه برابر جامعه