۱۷ دى ۱۳۹۲ - نتیجه طرح جمعیت و تعالی خانواده

۱۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰ پیشنهاد به دولت روحانی

۳۰ مهر ۱۳۹۲ - کودکان بی سرپرست و ضرورت تغییر قوانین خانواده

۱ مهر ۱۳۹۲ - ضرورت نرمش قهرمانانه در برابر زنان