۱۹ اسفند ۱۳۹۳ - روایت دعوت عجیب میزبان بی‌شرم

۳۰ آبان ۱۳۹۱ - پنج تابلو در سالروز کشتار پدر و مادر

۱۱ خرداد ۱۳۹۰ - ای کاش ذره ای از صبوریت

۳ مهر ۱۳۸۹ - نسرین ستوده را تنها نگذاریم