۳۰ شهریور ۱۳۸۸ - خشونت حاکم، جنبش سبز، و قضاوت روشنفکران