۸ مهر ۱۳۹۱ - با چادر و روبنده از تجریش تا پل پارک وی