۲ بهمن ۱۳۸۹ - سکولاریسم، جنبش رفع تبعیض

۱۸ دى ۱۳۸۹ - ماجرای گالیله، سندی برعلیه تحجرگرایان

۶ دى ۱۳۸۹ - بررسی حكم قطع دست سارق