۲۰ آبان ۱۳۹۲ - اهمیت بسترِ “هنر روز”

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ما و انتخابات، فرصت‌ها و ما

۱۸ بهمن ۱۳۹۱ - یاد یاران

۹ آذر ۱۳۹۰ - نگاه

۱۸ آبان ۱۳۹۰ - نگاه

۱۱ آبان ۱۳۹۰ - نگاه

۴ آبان ۱۳۹۰ - نگاه