۲۴ مرداد - موزه خبرنگار کجا خواهد بود؟

۱ آذر ۱۳۹۳ - ملاقات با یار دیرینه

۲۱ فروردین ۱۳۹۳ - مرگ “هفت‌ِ” عزیز

۲۳ بهمن ۱۳۹۲ - گردش حزن‌آلودی در ظهیرالدوله