۵ بهمن ۱۳۹۳ - رفع حصر در معامله برد- برد

۱۸ آبان ۱۳۹۳ - ضربه‌پذیری تبلیغات داعش

۱۳ مهر ۱۳۹۳ - آرایش اصولگرایان برای انتخابات ۹۴

۲۸ بهمن ۱۳۹۱ - نقش قالیباف در فرش سیاسی ایران