۱۳ مرداد ۱۳۸۹ - تاریخچه محرومیت از تحصیل و گروه‌های محروم در ایران