۹ آبان ۱۳۸۸ - تنها راه نظام گوش سپردن به حرف مخالفان است