۳۰ خرداد ۱۳۸۸ - تهدید حکومت مانع از اعتراض مردم نشد