۲۵ شهریور ۱۳۹۱ - گفتمان بنیادگرایی قومی

۴ آبان ۱۳۹۰ - هشدار به دولت جمهوری باکو

۲۲ شهریور ۱۳۹۰ - الزامات ایرانی بودن را رعایت كنید

۱۴ شهریور ۱۳۹۰ - سودان، تعیین سرنوشت و تسری به ایران