۲۷ تیر ۱۳۸۹ - تقویت شبکه های اجتماعی و تکثر گرایی

۱۴ تیر ۱۳۸۹ - پدیده ی لمپن ها

۳۱ خرداد ۱۳۸۹ - ریگی فرزند مشروع دیکتاتوری