۲۸ دى ۱۳۸۹ - تاریخ در اغماء

۸ آبان ۱۳۸۹ - شعبده ی نمایش

۲۵ خرداد ۱۳۸۹ - یاران خراسانی مغموم