۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - گریه بینوش برای جعفر پناهی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ - در کن همه از پناهی سراغ می گیرند