۱۲ تیر ۱۳۹۳ - آبروی ما و تیراژ کتاب

۲۳ مرداد ۱۳۹۰ - تور می‌اندازیم، خواننده صید می‌كنیم

۶ شهریور ۱۳۸۹ - ایران و"مردان دو زنه”

۱۲ مهر ۱۳۸۸ - درخواستی خاضعانه از تمامِ زنانِ ایران‌زمین