۷ شهریور ۱۳۹۲ - خاورمیانه و نظم پسا دو قطبی

۱۹ مرداد ۱۳۹۲ - فرهنگ مردسالار و حقوق زنان