۷ مرداد ۱۳۸۸ - شکنجه گر پرونده قتل های زنجیره ای، مامور اعتراف گیری